Algemene Voorwaarden

 

 

ALGEMENE KOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V.

 

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtsbank te Alkmaar d.d. 6 september 2016 onder depotnummer 29/2016

 

Definities

1. Bij deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Voorwaarden :            de onderhavige verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden;

Opdrachtnemer:         In haar hoedanigheid van verkoper, c.q. aannemer van werken, hierna te noemen STRAALBEDRIJF   MIDDENMEER B.V.;

Opdrachtgever:          De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn hoedanigheid van koper c.q. opdrachtgever;

Overeenkomst:           Iedere overeenkomst tot het uitvoeren van werk en/of van koop en verkoop.

 

Algemene bepalingen.

2.1. De verhouding tussen opdrachtgever en STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. wordt geheel en uitsluitend beheerst door deze voorwaarden. Algemene of andere voorwaarden die opdrachtgever pleegt te gebruiken zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Zodanig afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de transactie waarop zij betrekking hebben en opdrachtgever kan voor toekomstige transacties geen rechten meer ontlenen aan eenmalig afwijkende bepalingen.

2.2 Iedere opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en door het verlenen van een opdracht of het laten uitvoeren van enig werk door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V., geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

2.3. Is een opdrachtgever eenmaal op deze voorwaarden een overeenkomst met STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. aangegaan, dan wordt hij geacht ook met nieuwe orders c.q. bestellingen stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid daarvan, ongeacht of zodanige order door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. schriftelijk is bevestigd.

 

Totstandkoming der overeenkomst.

3.1. Alle offertes/aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend tenzij anders overeengekomen. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. heeft het recht om alle kosten, die zij heeft moeten maken om haar offerte uit te brengen en aan te bieden, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

3.2. Gegevens in drukwerken binden STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig zijn.

3.3 Iedere overeenkomst is van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden indien opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn. Beoordeling van de kredietwaardigheid van opdrachtgever berust uitsluitend bij STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. of diens gemachtigde.

3.4.STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, orders te weigeren.

3.5. Indien twee of meer opdrachtgevers een overeenkomst sluiten met STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. zijn zij ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. Beroep op een lasthebber is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.6. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan afspraken met personeel in dienst van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V., tenzij deze schriftelijk door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. zijn bevestigd.

 

PRIJZEN, PRIJSWIJZIGINGEN EN ZEKERHEDEN

4.1. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Indien STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. vrachtkosten voor zijn rekening neemt wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

4.2. Ten aanzien van de order(s) geldt het voorbehoud, dat de overeengekomen prijzen voor het niet uitgevoerde gedeelte kunnen worden verhoogd met de kosten, die het gevolg zijn van (on)voorzienbare overheidsmaatregelen, in werking getreden na het aanvaarden van de order. Bij de prijsverhoging overeenkomstig dit lid heeft opdrachtgever het recht de order(s) voor zover deze niet zijn uitgevoerd, te annuleren door hiervan middels aangetekend schrijven mededeling te doen aan STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V..

4.3. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. is bevoegd, zonder opgaaf van redenen, te allen tijde van opdrachtgever zekerheden of garanties te verlangen waardoor de betalingsverplichtingen van opdrachtgever zeker gesteld kunnen worden.

 

UURLOON EN MEERWERK

5.1. Montage en werk in uurloon wordt uitgevoerd tegen de door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. gehanteerde uurloontarieven. Montage dat buiten de opdracht valt en/of wijzigingen van de opdracht welke van dien aard zijn dat zij meerwerk met zich meebrengt wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht. Meer- en uurloonwerk maakt een onverbrekelijk geheel uit van de hoofdovereenkomst.

5.2. Ingeval de opdracht geen aangenomen werk betreft doch uitgevoerd wordt in regie zal STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. op verzoek van opdrachtgever een staat opmaken met vermelding van de door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. verwerkte en op het werk aangevoerde soorten en hoeveelheden grondstoffen en materialen en de door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. berekende prijzen, de bestede arbeidskosten en alle overige gemaakte kosten, met het werk verband houdende.

5.3. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. is gebonden, indien en zodra de opdrachtgever dat verlangt, aan deze volledig inzage te geven in alle bescheiden, waaruit de door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. bestede uurlonen en alle overige door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. gemaakte kosten, met de uitvoering van het werk verband houdende blijken.

 

5.4. Voor rekening van opdrachtgever komen alle extra kosten zoals reis-, verblijf- en kosten voor levensonderhoud van personeel in dienst bij STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V., alsmede kosten die ontstaan omdat montage niet tijdens de gewone daguren kan geschieden.

5.5. Overeengekomen levertijden worden verlengd met eenzelfde termijn als dat meer- en extra werk heeft geduurd.

 

VERPAKKING EN VERZENDING.        

6.1. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. heeft het recht goederen te verpakken en te verzenden met die vervoermiddelen en op die wijze welke haar het meest geschikt voorkomt.

6.2. Kosten voor emballage zijn voor rekening van opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, wordt emballage niet teruggenomen.

6.3. Goederen worden verzonden op risico van opdrachtgever,  zelfs indien zij franco verzonden zijn. Opdrachtgever kan nimmer een beroep doen op vermelding door de vervoerder op het vervoersdocument dat de goederen onvoldoende verpakt zijn.

6.4. Vertraging van het vervoer der goederen geeft geen rechten aan opdrachtgever. Zelfs indien vervoer vertraging ondervindt, heeft opdrachtgever niet het recht betaling van gefactureerde goederen uit te stellen, danwel te weigeren.

6.5. Indien bij aankomst der goederen blijkt dat de verpakking is beschadigd of de goederen zelf beschadigingen vertonen is opdrachtgever verplicht proces-verbaal te laten opmaken door de vervoerder alvorens hij de goederen in ontvangst neemt. Bij gebreke hiervan wordt door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.6. Neemt opdrachtgever goederen aan zonder enige aantekening op het vervoersdocument dan wordt het aannemen geacht als bewijs, dat de goederen en/of de emballage in goede staat zijn aangekomen.

 

EIGENDOMSOVERGANG.

7.1. Het risico van goederen gaat op opdrachtgever over bij afgifte der goederen aan de vervoerder ongeacht of het vervoer in eigen beheer van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. geschiedt. De eigendom gaat over bij levering, tenzij niet volledig is betaald. Alle door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. geleverde goederen blijven eigendom van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V., zolang integrale betaling niet heeft plaatsgevonden en STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. behoudt zich het recht over onbetaald gebleven goederen te beschikken.

7.2. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert of onder bewind, beheer of curatele is geplaatst, heeft STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. het recht de goederen terug te vorderen onverminderd haar rechten op verdere schadevergoeding.

7.3. Maakt STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. van zijn rechten uit het vorig lid gebruik, dan wordt de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ontbonden.

7.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan, tenzij integrale betaling heeft plaatsgevonden, beschikkingsdaden met betrekking tot de goederen te verrichten zoals verpanding, cessie of anderszins.

 

LEVERING

8.1. Levering vindt plaats door afgifte van goederen. Indien door of namens opdrachtgever goederen worden afgehaald, vindt levering plaats door  inontvangstname van goederen. Bij verzending door een beroepsvervoerder vindt levering plaats door afgifte aan de vervoerder, ongeacht welke partij opdracht tot vervoer heeft gegeven. Verzendt STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. de goederen met eigen vervoer vindt levering plaats door de aflevering ten huize c.q. magazijn van de opdrachtgever.

8.2. De door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. opgegeven levertijd is slechts bij benadering bepaald en kan nimmer als fatale termijn worden aangemerkt. De levertijd gaat in na aanvaarding van de opdracht of zodanig tijd daarna totdat overeenstemming is bereikt over alle technische details en STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. alle tekeningen, modellen enzovoorts heeft verkregen. Voor het vaststellen van de levertijd gaat STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. ervan uit dat zij het werk continu kan uitvoeren en tijdig de benodigde materialen toegeleverd krijgt.

8.3. Vertraging in de levering kan voor opdrachtgever nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot het instellen van enige schadevergoedingsactie. Opdrachtgever is derhalve niet ontslagen van zijn plicht tot afname en betaling van de goederen, noch van enig andere bepaling uit de overeenkomst.

8.4. Indien de vertraging door opzet en eigen schuld van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. is ontstaan heeft opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren vier weken nadat hij STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. per aangetekend schrijven heeft gesommeerd tot levering en STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. aan die sommatie geen gehoor heeft gegeven. Ook in dit geval kan opdrachtgever geen recht op schadevergoeding doen gelden.

8.5. Gedeeltelijke levering is toegestaan. Deelleveringen worden gefactureerd en opdrachtgever dient te betalen met inachtneming van deze voorwaarden. Blijft opdrachtgever ingebreke, dan schort deze omstandigheid de verplichting tot verdere levering op.

8.6. Opdrachtgever is gehouden de goederen in ontvangst te nemen. Weigert opdrachtgever de goederen in ontvangst te nemen, dan is STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. gerechtigd de goederen op rekening en voor risico van opdrachtgever op te (doen) slaan. Door de opslag van goederen wordt STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. geacht aan haar leveringsverplichting te hebben voldaan. Opdrachtgever wordt binnen zeven werkdagen nadat de opslag heeft plaatsgevonden schriftelijk hiervan in kennis gesteld. Tegelijk wordt de factuur meegezonden en is opdrachtgever betalingsplichtig.

 

MATERIALEN, KEURING, RISICO

9.1. Indien niet de verwerking van met name genoemde materialen is overeengekomen, worden goederen van normale handelskwaliteit verwerkt en geleverd .

9.2. Keuring dient door opdrachtgever bij de aankomst van de goederen, (hulp)materialen en andere bouwstoffen op het werk, eventueel op overeengekomen monster, te geschieden. Door de opdrachtgever alsdan niet gekeurde bouwstoffen worden geacht door hem te zijn goedgekeurd.

9.3. Voor de door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. voor de uitvoering van het werk benodigde materialen draagt opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging, van het moment af waarop zij op het werk zijn aangevoerd, gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en/of niet onder direct toezicht van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. verblijven.

 

AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, waaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle materiële schade.

10.2. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voorzover deze zijn veroorzaakt door foutieve constructies en/of berekeningen, door haar of in haar opdracht door derden gemaakt. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor fouten of nalatigheid, bij de uitvoering van werk, van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V., zijn ondergeschikten of door hen die door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. op het werk zijn aangesteld.

10.3. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke schade welke (mede)ontstaan door gebreken aan het werk, materieel, installaties enz. Tot vergoeding van materiele-, immateriële-, winstderving, bedrijf- en/of stagnatieschade is STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. niet gehouden.

10.4. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, waardevermindering of welke schade dan ook aan voorwerpen welke in of om de fabriek/werkplaats aanwezig zijn of zijn aangevoerd om aldaar te worden bewerkt door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V., haar medewerkers of derden, zelfs niet indien de goederen worden getransporteerd naar derden voor bewerking elders, tenzij de schade is ontstaan tengevolge van grove schuld of nalatigheid van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V..

10.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem aangeboden ontwerpen. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid noch verstrekt enige garantie, voor tekeningen, ontwerpen en andere plannen die door of namens opdrachtgever zijn vervaardigd, hetgeen met name geldt voor bijgeleverde bestektekeningen welke het gebruik van bepaalde materialen specifiek voorschrijven.

10.6. Buiten STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. kunnen derden, zoals haar personeel, medewerkers en onderaannemers, eveneens een beroep op de hier genoemde exoneraties\clausules doen, welke bedingen, in zo’n geval, worden geacht eveneens ten behoeven van de betrokken derden uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

10.7. Zelfs indien STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. enige schade wenst te erkennen, dan bedraagt de maximale schadevergoeding niet meer dan het bedrag, waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd.

10.8. Voor de gevolgen van gebreken van door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. verwerkte materialen en/of bouwstoffen is STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. niet aansprakelijk.

 

RECLAMES

11.1. Zoals hiervoor bepaald keurt opdrachtgever de goederen direct na levering. Reclames dienen binnen acht werkdagen schriftelijk, per aangetekend schrijven, door opdrachtgever te worden ingediend. Na deze termijn vervalt het recht van reclame. Reclames naar aanleiding van onzichtbare gebreken moeten uiterlijk acht dagen na ontdekking, of nadat zij redelijkerwijze ontdekt hadden kunnen worden, op de hiervoor genoemde wijze zijn ingediend.

11.2. Indien een aantekening op het vervoersdocument ontbreekt met betrekking tot reclame die direct ontdekt hadden kunnen worden vervalt het recht van reclame ten aanzien van die gebreken.

11.3. Ook indien reclames tijdig zijn ingediend blijft de overeengekomen betalingstermijn onverkort van kracht. Indien opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt vervalt het recht van reclame en/of is STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat integrale betaling heeft plaatsgevonden.

11.4. Geen reclames kunnen geldend worden gemaakt later dan twaalf maanden na factuurdatum. Reclames die niet vallen onder de garantiebepalingen van artikel 12 worden door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. niet in behandeling genomen.

11.5. Reclames kunnen pas geldend worden gemaakt indien de goederen zich bevinden in de staat waarin zij zijn afgeleverd.

11.6. Is de reclame door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. erkend, dan heeft STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. het recht de goederen te herstellen of door andere goederen overeenkomstig de order te vervangen.

11.7. Indien remplacering niet mogelijk of wenselijk is bevonden door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. en hij de klacht gegrond acht heeft STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. het recht aan opdrachtgever een vergoeding toe te kennen. Eventuele schadeloosstellingen bedragen maximaal het bedrag der faktuurwaarde van het gereclameerde goed.

 

GARANTIES

12.1. Tenzij anders overeengekomen garandeert STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. de goederen met betrekking tot goede constructie en vakmanschap. De garantietermijn bedraagt maximaal drie maanden na factuurdatum.

12.2. In die gevallen waar STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. schriftelijk garantie verstrekt die een termijn van drie maanden overschrijdt, wordt een afschrijfbepaling aangehouden evenredig aan het aantal maanden garantie.

12.3. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, finish, afwerking alsmede normale slijtage aan goederen, zulks in de ruimste zin des woords, kunnen geen recht op garantie opleveren.

12.4. Geen garantie verstrekt STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. voor machinerieën, modellen, platen, instrumenten, mallen, gemonteerde onderdelen enz. welke niet door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. zijn geleverd doch slechts door haar zijn gemonteerd.

12.5. Geen garantie wordt gegeven voor alle gebruikte en/of gerenoveerde goederen en/of delen daarvan.

12.6. Iedere garantie vervalt indien derden reparaties uitgevoerd hebben of op andere  wijze aan de door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. geleverde goederen (de)montages hebben verricht.

12.7. Is STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. niet verplicht een reparatie uit te voeren en verlangt opdrachtgever reparatie dan zijn de reparatiekosten volledig voor opdrachtgever zijn rekening.

12.8. De garantieverplichtingen strekken zich niet verder uit dan levering van nieuwe (onder)delen. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. is nimmer gehouden noch aansprakelijk voor (gevolg)schade door ondeugdelijke prestaties.

12.9. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige garantieverplichting. Mits opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. heeft voldaan.

 

ANNULERINGEN        

13.1. Indien opdrachtgever verstrekte opdrachten geheel of ten dele annuleert is hij gehouden alle door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. gemaakte kosten te vergoeden. Kosten van voorbereiding, opslag, provisie, etc. onverminderd de rechten van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. op vergoeding wegens gederfde winst en overige schaden voortvloeiende uit het annuleren van de order.

13.2. De minimale schadevergoeding naar aanleiding van het annuleren der order bedraagt tenminste 30% van het factuur- c.q. offertebedrag.

13.3. Indien STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. in gebreke is, of na schriftelijke goedkeuring van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V., heeft opdrachtgever het recht de order te annuleren alsmede de samenhangende, economische onverbrekelijke orders.

 

BETALING – GEVOLGEN NON-BETALING

14.1. Betalingen dienen te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum en zulks zonder aftrek of compensatie of andere wijze van schuldverrekening onder welke naam dan ook.

14.2. De vorderingen van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. zijn brengschulden en betaalbaar te MIDDENMEER of op de door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. opgegeven (post-)/bankrekening. Als datum van betaling geldt de dag, dat de rekening bij STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. gedebiteerd wordt. Het desbetreffende dagafschrift geldt als vol bewijs.

14.3. Betalingen kunnen eveneens aan STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. in baar geld worden verricht. Opdrachtgever dient er goed op toe te zien dat hij een kwitantie ontvangt, voorzien van een rechtsgeldige handtekening.

14.4. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. is gerechtigd om voor de aflevering/uitvoering van orders of delen van orders voldoende zekerheden te verlangen voor betaling. Indien die zekerheden niet kunnen worden verstrekt is STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. gerechtigd de uitvoering van de orders op te schorten.

14.5. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. is niet verplicht opdrachtgever opmerkzaam te maken op het vervallen van een factuur. De opdrachtgever die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald is zonder nadere waarschuwing in gebreke.

14.6. Bij niet (tijdige) betaling komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% (exclusief B.T.W.) van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van fl. 150,-, terwijl opdrachtgever voorts een rente verschuldigd is van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal worden beschouwd, vanaf factuurdatum tot en met de dag der algehele voldoening. (Deel)betalingen, die opdrachtgever verricht, worden eerst in mindering gebracht op het bedrag der rente en kosten. Na integrale betaling van rente en kosten worden verdere betalingen in mindering op de hoofdsom(men) gebracht.

14.7. STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. heeft tegen de opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten het recht:

-verdere leveringen op te schorten;

-onmiddellijke betaling bij (andere) leveringen te eisen; de order(s) voor zover niet uitgevoerd, zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen een en ander onverminderd het recht van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. op vergoeding van schade als gevolg van het ontbinden der orders(s).

 

OVERMACHT

15.1. In geval van overmacht is STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de opschorting meer dan zestig dagen heeft geduurd, zijn beide partijen vrij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

15.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere onvoorziene omstandigheid, zoals mobilisatie, oproer, oorlog en uitvoer verboden contingenteringsmaatregelen, brand, werkstakingen, overstroming, bedrijfsstremmingen, vervoerstremmingen, zowel ter land ter zee als in de lucht, stagnatie in de toelevering van materialen, grond en hulpstoffen, etc. Ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze geacht kan worden te zijn verhinderd of belemmerd een en ander zowel aan de zijde van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. als aan de zijde van derden.

15.3. Overmacht is voor STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. mede aanwezig indien leveranciers bij wie hij de gekochte goederen, materialen, halffabrikaten tijdig heeft besteld deze goederen niet of niet binnen de overeengekomen termijn aan STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. hebben geleverd dan wel de desbetreffende order is geannuleerd.

15.4. Beide partijen hebben geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht.

 


ONTBINDING

16.1. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen heeft STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. het recht de overeenkomst, of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan door eenvoudige mededeling aan opdrachtgever te annuleren, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien opdrachtgever het verschuldigde niet op de bepaalde dag voldoet of een andere op hem rustende verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt, indien hij in staat van faillissement verkeert, surseance aanvraagt, onder beheer, curatele, of bewind wordt geplaatst, onverminderd de rechten van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. op verdere schadevergoeding.

16.2. In de gevallen bij het vorige lid bepaald zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

DIVERSEN

17.1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat, eventueel door derden, uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. uit te voeren werk behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

 

17.2. De opdrachtgever dient op zijn kosten, naar het oordeel van STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. vergt, te zorgen voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen alsmede voor aansluiting van elektriciteit, water en andere voor de uitvoering nodige energie, te zorgen.

17.3. De regeling van het werk geschiedt door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V.

17.4. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen in eigen beheer verzorgd en/of de uitvoering van enig onderdeel van het werk of daarmee samenhangende werkzaamheden niet door STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. doet geschieden, is hij jegens STRAALBEDRIJF MIDDENMEER B.V. aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet-tijdige aanvoer of niet-tijdige uitvoering daarvan.

 

GESCHILLENBESLECHTING

18.1 Op de met Straalbedrijf Middenmeer gesloten overeenkomsten voor het verrichten van leveringen en/of diensten, ongeacht de plaats van sluiting der overeenkomst of de plaats van levering,  is Nederlands recht waaronder begrepen het Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.

18.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de inhoud en/of de uitvoering van een overeenkomst tussen Straalbedrijf Middenmeer en de opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Alkmaar worden beslist. Deze competentieregeling geldt niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

18.3 Indien de opdrachtgever geen domicilie heeft in Nederland, kiest bij het verstrekken van de opdracht uitdrukkelijk domicilie ter griffie van de bevoegde rechtbank dan wel  aan het kantoor van de deurwaarder die namens hem de dagvaarding c.q. oproep aanhangig maakt bij het gerecht.  

 

 

 

 

.